Product

Buchi
Featured Product

All Pandan Buchi

Php 190.00

15 pieces Classic Pandan Buchi. Not deep fried.

  • Weight: 0.35 kg
Add to Cart

DESCRIPTION